شعرفارسی

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
حافظ

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد

 1. هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد

  هر پاکروی که بود تردامن شد

 2. گویند شب آبستن و این است عجب

  کاو مرد ندید از چه آبستن شد

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: هر پاکروی که بود تردامن شد
کاو مرد ندید از چه آبستن شد هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
گویند شب آبستن و این است عجب
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: هر پاکروی که بود تردامن شد
کاو مرد ندید از چه آبستن شد هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
گویند شب آبستن و این است عجب
 • پس زمینه شب متن نوشته: هر پاکروی که بود تردامن شد
کاو مرد ندید از چه آبستن شد هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
گویند شب آبستن و این است عجب
 • پس زمینه سفید متن نوشته: هر پاکروی که بود تردامن شد
کاو مرد ندید از چه آبستن شد هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
گویند شب آبستن و این است عجب
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
گویند شب آبستن و این است عجب هر پاکروی که بود تردامن شد
کاو مرد ندید از چه آبستن شد
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
گویند شب آبستن و این است عجب هر پاکروی که بود تردامن شد
کاو مرد ندید از چه آبستن شد
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
گویند شب آبستن و این است عجب هر پاکروی که بود تردامن شد
کاو مرد ندید از چه آبستن شد
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
گویند شب آبستن و این است عجب هر پاکروی که بود تردامن شد
کاو مرد ندید از چه آبستن شد