بر گیر شراب طرب انگیز و بیا
حافظ
https://www.sherfarsi.ir/hafez/بر-گیر-شراب-طرب-انگیز-و-بیا

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1000 تومان)

 1. بر گیر شراب طرب انگیز و بیا

  پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا

 2. مشنو سخن خصم که بنشین و مرو

  بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1000 تومان)
بر گیر شراب طرب انگیز و بیا

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا بر گیر شراب طرب انگیز و بیا
مشنو سخن خصم که بنشین و مرو
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا بر گیر شراب طرب انگیز و بیا
مشنو سخن خصم که بنشین و مرو
 • پس زمینه شب متن نوشته: پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا بر گیر شراب طرب انگیز و بیا
مشنو سخن خصم که بنشین و مرو
 • پس زمینه سفید متن نوشته: پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا بر گیر شراب طرب انگیز و بیا
مشنو سخن خصم که بنشین و مرو
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: بر گیر شراب طرب انگیز و بیا
مشنو سخن خصم که بنشین و مرو پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: بر گیر شراب طرب انگیز و بیا
مشنو سخن خصم که بنشین و مرو پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: بر گیر شراب طرب انگیز و بیا
مشنو سخن خصم که بنشین و مرو پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: بر گیر شراب طرب انگیز و بیا
مشنو سخن خصم که بنشین و مرو پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا