قسمت نهم رباعیات خیام: شعرهای با قافیه ه
خیام
https://www.sherfarsi.ir/khayyam/قافیه-ه

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (6000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (6000 تومان)

 1. از هر چه بجز می است کوتاهی به

  می هم ز کف بتان خرگاهی به

 2. مستی و قلندری و گمراهی به

  یک جرعه می ز ماه تا ماهی به

 3. بنگر ز صبا دامن گل چاک شده

  بلبل ز جمال گل طربناک شده

 4. در سایه گل نشین که بسیار این گل

  در خاک فرو ریزد و ما خاک شده

 5. تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

  وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

 6. پرکن قدح باده که معلومم نیست

  کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

 7. یک جرعه می کهن ز ملکی نو به

  وز هرچه نه می طریق بیرون شو به

 8. در دست به از تخت فریدون صد بار

  خشت سر خم ز ملک کیخسرو به

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (6000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (6000 تومان)
قسمت نهم رباعیات خیام: شعرهای با قافیه ه

 • قلندری

  قلندر
  شخص مجرد و بی‌قید
  درویش (بی قید در پوشاک و خوراک و طاعات و عبادات)