شعرفارسی

رباعیات ۱
سعدی

 1. هر ساعتم اندرون بجوشد خون را

  واگاهی نیست مردم بیرون را

 2. الا مگر آنکه روی لیلی دیدست

  داند که چه درد می کشد مجنون را

 3. *****

 4. عشاق به درگهت اسیرند بیا

  بدخویی تو بر تو نگیرند بیا

 5. هرجور و جفا که کرده ای معذوری

  زان پیش که عذرت نپذیرند بیا

 6. *****

 7. ای چشم تو مست خواب و سرمست شراب

  صاحبنظران تشنه و وصل تو سراب

 8. مانند تو آدمی در آباد و خراب

  باشد که در آیینه توان دید و در آب

 9. *****

 10. چون دل ز هوای دوست نتوان پرداخت

  درمانش تحملست و سر پیش انداخت

 11. یا ترک گل لعل همی باید گفت

  یا با الم خار همی باید ساخت

 12. *****

 13. دل می رود و دیده نمی شاید دوخت

  چون زهد نباشد نتوان زرق فروخت

 14. پروانه مستمند را شمع نسوخت

  آن سوخت که شمع را چنین می افروخت

 15. *****

 16. روزی گفتی شبی کنم دلشادت

  وز بند غمان خود کنم آزادت

 17. دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت

  وز گفته خود هیچ نیامد یادت

 18. *****

 19. صد بار بگفتم به غلامان درت

  تا آینه دیگر نگذارند برت

 20. ترسم که ببینی رخ همچون قمرت

  کس باز نیاید دگر اندر نظرت

 21. *****

 22. آن یار که عهد دوستاری بشکست

  می رفت و منش گرفته دامان در دست

 23. می گفت دگرباره به خوابم بینی

  پنداشت که بعد از آن مرا خوابی هست

 24. *****

 25. شبها گذرد که دیده نتوانم بست

  مردم همه از خواب و من از فکر تو مست

 26. باشد که به دست خویش خونم ریزی

  تا جان بدهم دامن مقصود به دست

 27. *****