رباعیات ۶
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/رباعیات-۶

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (15000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (15000 تومان)

 1. آن خال حسن که دیدمی خالی شد

  وان لعبت با جمال جمالی شد

 2. چال زنخش که جان درو می آسود

  تا ریش برآورد سیه چالی شد

 3. *****

 4. دانی که چرا بر دهنم راز آمد

  مرغ دلم از درون به پرواز آمد

 5. از من نه عجب که هاون رویین تن

  از یار جفا دید و به آواز آمد

 6. *****

 7. روزی نظرش بر من درویش آمد

  دیدم که معلم بداندیش آمد

 8. نگذاشت که آفتاب بر من تابد

  آن سایه گران چو ابر در پیش آمد

 9. *****

 10. گفتم شب وصل و روز تعطیل آمد

  کان شوخ دوان دوان به تعجیل آمد

 11. گفتم که نمی نهی رخی بر رخ من

  گفتا برو ابلهی مکن پیل آمد

 12. *****

 13. وقت گل و روز شادمانی آمد

  آن شد که به سرما نتوانی آمد

 14. رفت آنکه دلت به مهر ما گرم نبود

  سرما شد و وقت مهربانی آمد

 15. *****

 16. در چشم من آمد آن سهی سرو بلند

  بربود دلم ز دست و در پای افکند

 17. ای دیده شوخ می برد دل به کمند

  خواهی که به کس دل ندهی دیده ببند

 18. *****

 19. در خرقه توبه آمدم روزی چند

  چشمم به دهان واعظ و گوش به پند

 20. ناگاه بدیدم آن سهی سرو بلند

  وز یاد برفتم سخن دانشمند

 21. *****

 22. گویند مرو در پی آن سرو بلند

  انگشت نمای خلق بودن تا چند

 23. بی فایده پندم مده ای دانشمند

  من چون نروم که می برندم به کمند

 24. *****

 25. کس با تو عدو محاربت نتواند

  زیرا که گرفتار کمندت ماند

 26. نه دل دهدش که با تو شمشیر زند

  نه صبر کها ز تو روی برگرداند

 27. *****

 28. آنان که پریروی و شکر گفتارند

  حیفست که روی خوب پنهان دارند

 29. فی الجمله نقاب نیز بیفایده نیست

  تا زشت بپوشند و نکو بگذارند

 30. *****

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (15000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (15000 تومان)