حسن تو دایم بدین قرار نماند
سعدی
https://www.sherfarsi.ir/sadi/حسن-تو-دایم-بدین-قرار-نماند

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)

 1. حسن تو دایم بدین قرار نماند

  مست تو جاوید در خمار نماند

 2. ای گل خندان نوشکفته نگه دار

  خاطر بلبل که نوبهار نماند

 3. حسن دلاویز پنجه ایست نگارین

  تا به قیامت بر او نگار نماند

 4. عاقبت از ما غبار ماند زنهار

  تا ز تو بر خاطری غبار نماند

 5. پار گذشت آن چه دیدی از غم و شادی

  بگذرد امسال و همچو پار نماند

 6. هم بدهد دور روزگار مرادت

  ور ندهد دور روزگار نماند

 7. سعدی شوریده بی قرار چرایی

  در پی چیزی که برقرار نماند

 8. شیوه عشق اختیار اهل ادب نیست

  بل چو قضا آید اختیار نماند

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)