برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم
سعدی

 1. برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم

  تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم

 2. بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق

  دیگر فروتنی به در کبریا کنیم

 3. دارالفنا کرای مرمت نمی کند

  بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم

 4. دارالشفای توبه نبستست در هنوز

  تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم

 5. روی از خدا به هر چه کنی شرک خالصست

  توحید محض کز همه رو در خدا کنیم

 6. پیراهن خلاف به دست مراجعت

  یکتا کنیم و پشت عبادت دو تا کنیم

 7. چند آید این خیال و رود در سرای دل

  تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم

 8. چون برترین مقام ملک دون قدر ماست

  چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم

 9. سیم دغل خجالت و بدنامی آورد

  خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم

 10. بستن قبا به خدمت سالار و شهریار

  امیدوارتر که گنه در عبا کنیم

 11. سعدی گدا بخواهد و منعم به زر خرد

  ما را وجود نیست بیا تا دعا کنیم

 12. یارب تو دست گیر که آلا و مغفرت

  در خورد تست و در خور ما هر چه ما کنیم

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم
دیگر فروتنی به در کبریا کنیم
بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم
تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم
توحید محض کز همه رو در خدا کنیم
یکتا کنیم و پشت عبادت دو تا کنیم
تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم
چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم
خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم
امیدوارتر که گنه در عبا کنیم
ما را وجود نیست بیا تا دعا کنیم
در خورد تست و در خور ما هر چه ما کنیم برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم
بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق
دارالفنا کرای مرمت نمی کند
دارال
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم
دیگر فروتنی به در کبریا کنیم
بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم
تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم
توحید محض کز همه رو در خدا کنیم
یکتا کنیم و پشت عبادت دو تا کنیم
تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم
چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم
خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم
امیدوارتر که گنه در عبا کنیم
ما را وجود نیست بیا تا دعا کنیم
در خورد تست و در خور ما هر چه ما کنیم برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم
بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق
دارالفنا کرای مرمت نمی کند
دارال
 • پس زمینه شب متن نوشته: تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم
دیگر فروتنی به در کبریا کنیم
بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم
تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم
توحید محض کز همه رو در خدا کنیم
یکتا کنیم و پشت عبادت دو تا کنیم
تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم
چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم
خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم
امیدوارتر که گنه در عبا کنیم
ما را وجود نیست بیا تا دعا کنیم
در خورد تست و در خور ما هر چه ما کنیم برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم
بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق
دارالفنا کرای مرمت نمی کند
دارالشف
 • پس زمینه سفید متن نوشته: تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم
دیگر فروتنی به در کبریا کنیم
بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم
تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم
توحید محض کز همه رو در خدا کنیم
یکتا کنیم و پشت عبادت دو تا کنیم
تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم
چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم
خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم
امیدوارتر که گنه در عبا کنیم
ما را وجود نیست بیا تا دعا کنیم
در خورد تست و در خور ما هر چه ما کنیم برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم
بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق
دارالفنا کرای مرمت نمی کند
دارال
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم
بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق
دارالفنا کرای مرمت نمی کند
دارالشفای توبه نبستست در هنوز
روی از خدا به هر چه کنی شرک خالصست
پیراهن خلاف به دست مراجعت
چند آید این خیال و رود در سرای دل
چون برترین مقام ملک دون قدر ماست
سیم دغل خجالت و بدنامی آورد
بستن قبا به خدمت سالار و شهریار
سعدی گدا بخواهد و منعم به زر خرد
یارب تو دست گیر که آلا و مغفرت تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم
دیگر فروتنی به در کبریا کنیم
بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم
تا درد
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم
بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق
دارالفنا کرای مرمت نمی کند
دارالشفای توبه نبستست در هنوز
روی از خدا به هر چه کنی شرک خالصست
پیراهن خلاف به دست مراجعت
چند آید این خیال و رود در سرای دل
چون برترین مقام ملک دون قدر ماست
سیم دغل خجالت و بدنامی آورد
بستن قبا به خدمت سالار و شهریار
سعدی گدا بخواهد و منعم به زر خرد
یارب تو دست گیر که آلا و مغفرت تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم
دیگر فروتنی به در کبریا کنیم
بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم
تا درد معصیت
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم
بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق
دارالفنا کرای مرمت نمی کند
دارالشفای توبه نبستست در هنوز
روی از خدا به هر چه کنی شرک خالصست
پیراهن خلاف به دست مراجعت
چند آید این خیال و رود در سرای دل
چون برترین مقام ملک دون قدر ماست
سیم دغل خجالت و بدنامی آورد
بستن قبا به خدمت سالار و شهریار
سعدی گدا بخواهد و منعم به زر خرد
یارب تو دست گیر که آلا و مغفرت تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم
دیگر فروتنی به در کبریا کنیم
بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم
تا درد معصیت
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم
بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق
دارالفنا کرای مرمت نمی کند
دارالشفای توبه نبستست در هنوز
روی از خدا به هر چه کنی شرک خالصست
پیراهن خلاف به دست مراجعت
چند آید این خیال و رود در سرای دل
چون برترین مقام ملک دون قدر ماست
سیم دغل خجالت و بدنامی آورد
بستن قبا به خدمت سالار و شهریار
سعدی گدا بخواهد و منعم به زر خرد
یارب تو دست گیر که آلا و مغفرت تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم
دیگر فروتنی به در کبریا کنیم
بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم
تا درد معصیت