شعرفارسی

آن میوه بهشتی کآمد به دستت ای جان
حافظ

 1. آن میوه بهشتی کآمد به دستت ای جان

  در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی

 2. تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند

  سرجمله اش فروخوان از میوه بهشتی

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی
سرجمله اش فروخوان از میوه بهشتی آن میوه بهشتی کآمد به دستت ای جان
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی
سرجمله اش فروخوان از میوه بهشتی آن میوه بهشتی کآمد به دستت ای جان
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند
 • پس زمینه شب متن نوشته: در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی
سرجمله اش فروخوان از میوه بهشتی آن میوه بهشتی کآمد به دستت ای جان
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند
 • پس زمینه سفید متن نوشته: در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی
سرجمله اش فروخوان از میوه بهشتی آن میوه بهشتی کآمد به دستت ای جان
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: آن میوه بهشتی کآمد به دستت ای جان
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی
سرجمله اش فروخوان از میوه بهشتی
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: آن میوه بهشتی کآمد به دستت ای جان
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی
سرجمله اش فروخوان از میوه بهشتی
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: آن میوه بهشتی کآمد به دستت ای جان
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی
سرجمله اش فروخوان از میوه بهشتی
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: آن میوه بهشتی کآمد به دستت ای جان
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی
سرجمله اش فروخوان از میوه بهشتی