جغرافیای ویرانی
امین پور

  1. دلم قلمرو جغرافیای ویرانی است

  2. هوای ناحیه ی ما همیشه بارانی است

  3. دلم میان دو دریای سرخ مانده سیاه

  4. همیشه برزخ دل تنگه ی پریشانی است

  5. مهار عقده ی آتشفشان خاموشم

  6. گدازه های دلم دردهای پنهانی است

  7. صفات بغض مرا فرصت بروز دهید

  8. درون سینه ی من انفجار زندانی است

  9. تو فیض یک اقیانوس آب آرامی

  10. سخاوتی که دلم خواهشی بیابانی است