غزل تقویم ها
امین پور

  1. عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم

  2. تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم

  3. در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن

  4. ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم

  5. دل در تب لبیک تاول زد ولی ما

  6. لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم

  7. حتی خیال نای اسماعیل خود را

  8. همسایه با تصویری از خنجر نکردیم

  9. بی دست و پاتر از دل خود کس ندیدیم

  10. زان رو که رقصی با تن بی سر نکردیم