گلوی شوق
امین پور

 1. شب عبور شما را شهاب لازم نیست

 2. که با حضور شما آفتاب لازم نیست

 3. در این چمن که ز گلهای برگزیده پر است

 4. برای چیدن گل انتخاب لازم نیست

 5. خیال دار تو را خصم از چه می بافد

 6. گلوی شوق که باشد طناب لازم نیست

 7. ز بس که گریه نکردم غرور بغض شکست

 8. برای غسل دل مرده آب لازم نیست

 9. کجاست جای تو از آفتاب می پرسم

 10. سوال روشن ما را جواب لازم نیست

 11. ز پشت پنجره بر خیز تا به کوچه رویم

 12. برای دیدن تصویر قاب لازم نیست