دوبیتی بخش یکم
باباطاهر
https://www.sherfarsi.ir/babataher/دوبیتی-بخش-یکم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (11000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (11000 تومان)

 1. بتا تا زار چون تو دلبرستم

  بتن عود و بسینه مجمرستم

 2. اگر جز مهر تو اندر دلم بی

  به هفتاد و دو ملت کافرستم

 3. اگر روزی دو صد بارت بوینم

  همی مشتاق بار دیگرستم

 4. فراق لاله رویان سوته دیلم

  وز ایشان در رگ جان نشترستم

 5. منم آن شاخه بر نخل محبت

  که حسرت سایه و محنت برستم

 6. نه کار آخرت کردم نه دنیا

  یکی بی سایه نخل بی برستم

 7. نه خور نه خواب بیتو گویی

  به پیکر هر سر مو خنجرستم

 8. جدا از تو به حور و خلد و طوبی

  اگر خورسند گردم کافرستم

 9. چو شمعم گر سراندازند صدبار

  فروزنده تر و روشن ترستم

 10. مرا از آتش دوزخ چه غم بی

  که دوزخ جزوی از خاکسترستم

 11. سمندر وش میان آتش هجر

  پریشان مرغ بی بال و پرستم

 12. درین دیرم چنان مظلوم و مغموم

  چو طفل بی پدر بی مادرستم

 13. نمی گیرد کسم هرگز به چیزی

  درین عالم ز هر کس کمترستم

 14. بیک ناله بسوجم هر دو عالم

  که از سوز جگر خنیاگرستم

 15. ببالینم همه الماس سوده

  همه خار و خسک در بسترستم

 16. مثال کافرم در مومنستان

  چو مؤمن در میان کافرستم

 17. همه سوجم همه سوجم همه سوج

  بگرمی چون فروزان اخگرستم

 18. رخ تو آفتاب و مو چو حربا

  و یا پژمان گل نیلوفرستم

 19. بملک عشق روح بی نشانم

  بشهر دل یکی صورت پرستم

 20. رخش تا کرده در دل جلوه از مهر

  بخوبی آفتاب خاورستم

 21. بمیر ای دل که آسایش بیابی

  که مو تا جان ندادم وانرستم

 22. من از روز ازل طاهر بزادم

  ازین رو نام بابا طاهرستم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (11000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (11000 تومان)