غزل
باباطاهر
https://www.sherfarsi.ir/babataher/غزلی-از-باباطاهر

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)

 1. دلا در عشق تو صد دفترستم

  که صد دفتر ز کونین ازبرستم

 2. منم آن بلبل گل ناشکفته

  که آذر در ته خاکسترستم

 3. دلم سوجه ز غصه وربریجه

  جفای دوست را خواهان ترستم

 4. مو آن عودم میان آتشستان

  که این نه آسمانها مجمرستم

 5. شد از نیل غم و ماتم دلم خون

  بچهره خوشتر از نیلوفرستم

 6. درین آلاله در کویش چو گلخن

  بداغ دل چو سوزان اخگرستم

 7. نه زورستم که با دشمن ستیزم

  نه بهر دوستان سیم و زرستم

 8. ز دوران گرچه پر بی جام عیشم

  ولی بی دوست خونین ساغرستم

 9. چرم دایم درین مرز و درین کشت

  که مرغ خوگر باغ و برستم

 10. منم طاهر که از عشق نکویان

  دلی لبریز خون اندر برستم

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5000 تومان)