باران
فروغ
https://www.sherfarsi.ir/forough/باران

  1. آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را دیدم

  2. در آستانه پر نیلوفر

  3. که به آسمان بارانی می اندیشید

  4. و آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را دیدم

  5. در آستانه پر نیلوفر باران

  6. که پیرهنش دستخوش بادی شوخ بود

  7. و آنگاه بانوی پر غرور باران را

  8. در آستانه نیلوفرها

  9. که از سفر دشوار آسمان باز می آمد