لوح گور
فروغ
https://www.sherfarsi.ir/forough/لوح-گور

 1. نه در رفتن حرکت بود

 2. نه درماندن سکونی

 3. شاخه ها را از ریشه جدایی نبود

 4. و باد سخن چین

 5. با برگ ها رازی چنان نگفت

 6. که بشاید

 7. دوشیزه عشق من

 8. مادری بیگانه است

 9. و ستاره پر شتاب

 10. در گذرگاهی مایوس

 11. بر مداری جاودانه می گردد