هدیه
فروغ

  1. من از نهایت شب حرف میزنم

  2. من از نهایت تاریکی

  3. و از نهایت شب حرف میزنم

  4. اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور

  5. و یک دریچه که از آن

  6. به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم