آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
حافظ

 1. آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه

  که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت

 2. ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف

  که به گلشن شد و این گلخن پر دود بهشت

 3. آنکه میلش سوی حق بینی و حق گویی بود

  سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت
که به گلشن شد و این گلخن پر دود بهشت
سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف
آنکه میلش سوی حق بینی و حق گویی بود
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت
که به گلشن شد و این گلخن پر دود بهشت
سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف
آنکه میلش سوی حق بینی و حق گویی بود
 • پس زمینه شب متن نوشته: که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت
که به گلشن شد و این گلخن پر دود بهشت
سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف
آنکه میلش سوی حق بینی و حق گویی بود
 • پس زمینه سفید متن نوشته: که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت
که به گلشن شد و این گلخن پر دود بهشت
سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف
آنکه میلش سوی حق بینی و حق گویی بود
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف
آنکه میلش سوی حق بینی و حق گویی بود که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت
که به گلشن شد و این گلخن پر دود بهشت
سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف
آنکه میلش سوی حق بینی و حق گویی بود که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت
که به گلشن شد و این گلخن پر دود بهشت
سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف
آنکه میلش سوی حق بینی و حق گویی بود که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت
که به گلشن شد و این گلخن پر دود بهشت
سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف
آنکه میلش سوی حق بینی و حق گویی بود که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت
که به گلشن شد و این گلخن پر دود بهشت
سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت