شعرفارسی

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
حافظ

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

 1. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

  حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

  در حال نماز، انحنای ابروی تو در خیالم مجسم شد. حالی بر من رفت که محراب به خروش افتاد.

 2. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار

  کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد

  اکنون از من نخواه که صبر و دل و جرات و هوشیاری داشته باشم، که آن صبر و تحملی که از من دیده بودی، همه بر باد رفت.

 3. باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند

  موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد

  شراب زلال شد و پرندگان چمنزار سرمست گردیدند. فصل عاشقی و کار فرا رسید.

 4. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم

  شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

  احساس می‌کنم که اوضاع جهان رو به بهبودی خواهد رفت. گل به همراه خود شادی آورد و باد صبا با پیغامی شادی آفرین آمد.

 5. ای عروس هنر از بخت شکایت منما

  حجله حسن بیارای که داماد آمد

  ای عروس هنر، گلایه‌ای از بخت و اقبال نداشته باش. نیکوئی‌های خود را همانند حجله‌ای تزئین کن که داماد آمد.

 6. دلفریبان نباتی همه زیور بستند

  دلبر ماست که با حسن خداداد آمد

  گل و گیاهان دلفریب، همگی به خود زیور بستند و آرایش کردند. تنها این دلبر ما است که با زیبایی خدادادی خودش آمد.

 7. زیر بارند درختان که تعلق دارند

  ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

  درختانی که وابستگی دارند، همه در زیر بار سنگینی میوه‌های خود هستند. خوش به حال سرو که از بار اندوه خالی است.

 8. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان

  تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد

  ای مطرب! از گفته‌های حافظ، غزلی نیکو بخوان. تا بگویم که به یاد دوران شادی‌ام افتاده‌ام.

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
حجله حسن بیارای که داماد آمد
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم
ای عروس هنر از بخت شکایت منما
دلفریبان نباتی همه زیور بستند
زیر بارند درختان که تعلق دار
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
حجله حسن بیارای که داماد آمد
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم
ای عروس هنر از بخت شکایت منما
دلفریبان نباتی همه زیور بستند
زیر بارند درختان که تعلق دار
 • پس زمینه شب متن نوشته: حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
حجله حسن بیارای که داماد آمد
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم
ای عروس هنر از بخت شکایت منما
دلفریبان نباتی همه زیور بستند
زیر بارند درختان که تعلق دارند
 • پس زمینه سفید متن نوشته: حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
حجله حسن بیارای که داماد آمد
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم
ای عروس هنر از بخت شکایت منما
دلفریبان نباتی همه زیور بستند
زیر بارند درختان که تعلق دار
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم
ای عروس هنر از بخت شکایت منما
دلفریبان نباتی همه زیور بستند
زیر بارند درختان که تعلق دارند
مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
حجله حسن بیارای که داماد آمد
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
ای خوشا سرو که از بار
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم
ای عروس هنر از بخت شکایت منما
دلفریبان نباتی همه زیور بستند
زیر بارند درختان که تعلق دارند
مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
حجله حسن بیارای که داماد آمد
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
ای خوشا سرو که از بار غم آزاد
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم
ای عروس هنر از بخت شکایت منما
دلفریبان نباتی همه زیور بستند
زیر بارند درختان که تعلق دارند
مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
حجله حسن بیارای که داماد آمد
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
ای خوشا سرو که از بار غم آزاد
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم
ای عروس هنر از بخت شکایت منما
دلفریبان نباتی همه زیور بستند
زیر بارند درختان که تعلق دارند
مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
حجله حسن بیارای که داماد آمد
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
ای خوشا سرو که از بار غم آزا

  • حالتی

   حال
   حالت
   جذبه . حالتی خاص ّ که صوفیان را دست دهد. شور و وجد مکاشفه، خوش شدن صوفی
  • صافی

   صافی
   روشن . شفاف . خالص . بی دُرد. بی غش . پاکیزه . ناب
  • گل

   گل
   گل
   هرجا که گل به صورت مجزا به کار برده شود،(نام خاص آن ذکر نشود) منظور گل سرخ است.
  • صبا

   صبا
   بادی است که از مابین مشرق و شمال وزد و باد برین هم همین است
  • سرو

   سرو
   سرو
   سرو
   درختی است همواره سبز که در سه نوع است: سرو ناز که شاخهایش متمایل است ، سرو آزاد که شاخهایش راست رسته باشد و سرو سهی که دو شاخه راست رسته دارد.