سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
حافظ

سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

 1. سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

  چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست

 2. سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است

  خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست
خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست
خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است
 • پس زمینه شب متن نوشته: چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست
خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است
 • پس زمینه سفید متن نوشته: چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست
خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست
خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست
خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست
خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
سرای قاضی یزد ارچه منبع فضل است چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست
خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست