به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
حافظ
https://www.sherfarsi.ir/hafez/به-سمع-خواجه-رسان-ای-ندیم-وقت-شناس

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1500 تومان)

 1. به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس

  به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد

 2. لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش

  به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد

 3. پس آنگهش ز کرم این قدر به لطف بپرس

  که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (1500 تومان)

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد
به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد
که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش
پس آنگهش ز کرم این قدر به لطف بپرس
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد
به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد
که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش
پس آنگهش ز کرم این قدر به لطف بپرس
 • پس زمینه شب متن نوشته: به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد
به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد
که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش
پس آنگهش ز کرم این قدر به لطف بپرس
 • پس زمینه سفید متن نوشته: به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد
به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد
که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش
پس آنگهش ز کرم این قدر به لطف بپرس
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش
پس آنگهش ز کرم این قدر به لطف بپرس به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد
به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد
که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش
پس آنگهش ز کرم این قدر به لطف بپرس به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد
به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد
که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش
پس آنگهش ز کرم این قدر به لطف بپرس به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد
به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد
که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش
پس آنگهش ز کرم این قدر به لطف بپرس به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد
به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد
که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد