ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
حافظ
https://www.sherfarsi.ir/hafez/ای-پسته-تو-خنده-زده-بر-حدیث-قند

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)

 1. ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند

  مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند

 2. طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند

  زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند

 3. خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون

  دل در وفای صحبت رود کسان مبند

 4. گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی

  ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند

 5. ز آشفتگی حال من آگاه کی شود

  آن را که دل نگشت گرفتار این کمند

 6. بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست

  تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند

 7. جایی که یار ما به شکرخنده دم زند

  ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند

 8. حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنی

  دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند
دل در وفای صحبت رود کسان مبند
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند
دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون
گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی
ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
جایی که یار ما به شکرخنده د
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند
دل در وفای صحبت رود کسان مبند
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند
دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون
گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی
ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
جایی که یار ما به شکرخنده د
 • پس زمینه شب متن نوشته: مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند
دل در وفای صحبت رود کسان مبند
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند
دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون
گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی
ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
جایی که یار ما به شکرخنده دم
 • پس زمینه سفید متن نوشته: مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند
دل در وفای صحبت رود کسان مبند
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند
دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون
گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی
ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
جایی که یار ما به شکرخنده د
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون
گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی
ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
جایی که یار ما به شکرخنده دم زند
حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنی مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند
دل در وفای صحبت رود کسان مبند
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
ای پسته کیستی تو خدا را ب
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون
گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی
ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
جایی که یار ما به شکرخنده دم زند
حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنی مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند
دل در وفای صحبت رود کسان مبند
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
ای پسته کیستی تو خدا را به خود م
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون
گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی
ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
جایی که یار ما به شکرخنده دم زند
حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنی مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند
دل در وفای صحبت رود کسان مبند
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
ای پسته کیستی تو خدا را به خود م
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون
گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی
ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
جایی که یار ما به شکرخنده دم زند
حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنی مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند
دل در وفای صحبت رود کسان مبند
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
ای پسته کیستی تو خدا را به خود