سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
حافظ

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

 1. سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

  پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند

 2. به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند

  ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند

 3. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند

  نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند

 4. سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند

  رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند

 5. ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند

  ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند

 6. دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

  ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند

 7. چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند

  بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند

 8. در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

  که با این درد اگر دربند درمانند درمانند

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند
ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند
که با این درد اگر دربند درمانند درمانند سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
ز چشمم
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند
ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند
که با این درد اگر دربند درمانند درمانند سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
ز چشمم
 • پس زمینه شب متن نوشته: پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند
ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند
که با این درد اگر دربند درمانند درمانند سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
ز چشمم ل
 • پس زمینه سفید متن نوشته: پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند
ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند
که با این درد اگر دربند درمانند درمانند سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
ز چشمم
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد
چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند
در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
ز ر
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد
چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند
در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
ز رویم راز
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد
چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند
در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
ز رویم راز
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد
چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند
در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
ز رویم را

  • فتراک

   فِتراک
   ترک بند، تسمه و دوالی که از عقب زین اسب می آویزند و با آن چیزی را به ترک می بندند.