شعرفارسی

عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم
حافظ

 1. عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم

  دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می زنم

 2. بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود

  دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم

 3. اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو

  حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم

 4. تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی

  گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می زنم

 5. هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل

  نقش خیالی می کشم فال دوامی می زنم

 6. دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را

  این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم

 7. با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم

  در مجلس روحانیان گه گاه جامی می زنم

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می زنم
دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم
گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می زنم
نقش خیالی می کشم فال دوامی می زنم
این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم
در مجلس روحانیان گه گاه جامی می زنم عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم
بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود
اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی
هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل
دانم سر آرد غصه را رن
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می زنم
دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم
گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می زنم
نقش خیالی می کشم فال دوامی می زنم
این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم
در مجلس روحانیان گه گاه جامی می زنم عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم
بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود
اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی
هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل
دانم سر آرد غصه را رن
 • پس زمینه شب متن نوشته: دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می زنم
دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم
گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می زنم
نقش خیالی می کشم فال دوامی می زنم
این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم
در مجلس روحانیان گه گاه جامی می زنم عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم
بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود
اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی
هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل
دانم سر آرد غصه را رنگی
 • پس زمینه سفید متن نوشته: دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می زنم
دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم
گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می زنم
نقش خیالی می کشم فال دوامی می زنم
این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم
در مجلس روحانیان گه گاه جامی می زنم عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم
بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود
اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی
هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل
دانم سر آرد غصه را رن
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم
بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود
اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی
هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل
دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را
با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می زنم
دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم
گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می زنم
نقش خیالی می کشم فال دوامی می زنم
این آه خون اف
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم
بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود
اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی
هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل
دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را
با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می زنم
دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم
گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می زنم
نقش خیالی می کشم فال دوامی می زنم
این آه خون افشان که
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم
بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود
اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی
هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل
دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را
با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می زنم
دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم
گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می زنم
نقش خیالی می کشم فال دوامی می زنم
این آه خون افشان که
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم
بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود
اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی
هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل
دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را
با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می زنم
دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم
گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می زنم
نقش خیالی می کشم فال دوامی می زنم
این آه خون افشان که