خاموشانه
کسرایی

  1. من در صدف تنها

  2. با دانه ای باران

  3. پیوسته می ایمختم پندار مروارید بودن را

  4. غافل که خاموشانه می خشکد

  5. در پشت دیوار دلم دریا