گل خفته
کسرایی

 1. در باغچه نبود

 2. در باغ و دشت نیز نشانش نیافتم

 3. در دره ها دویدم و در کوهپایه ها

 4. بر سینه های صخره و در سایه کمر

 5. بالای چشمه سار

 6. بر طرف جویبار

 7. جستم به هر سپیده دمانش نیافتم

 8. آخر به شکوه نعره برآوردم ای بهار

 9. کو آن گلی که خاک تو را آب و رنگ ازوست

 10. بر من وزید خسته نسیمی غریب وار

 11. کای عاشق پریش

 12. گل رفته خفته هیس

 13. بیدار باش و عطر نیازش نگاه دار