تیره زلفا باده روشن کجاست
خاقانی
https://www.sherfarsi.ir/khaghani/تيره-زلفا-باده-روشن-کجاست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)

 1. تیره زلفا بادهٔ روشن کجاست

  دیر وصلا رطل مرد افکن کجاست

 2. جرعه زراب است بر خاکش مریز

  خاک مرد آتشین جوشن کجاست

 3. حلقهٔ ابریشم آنک ماه نو

  لحن آن ماه بریشم زن کجاست

 4. از دغا بازان نو یک جنس کو

  وز حریفان کهن یک تن کجاست

 5. در جهانی کو نه مرد است و نه زن

  جز مخنث مرد کو یا زن کجاست

 6. در شعار بندگی یاقوت‌وار

  چون شبه آزاد دل جز من کجاست

 7. سنگ دربر می‌دود گیتی چو آب

  کاب عیشی یا دلی روشن کجاست

 8. خام گفتار است خاقانی از آنک

  پخته رنگی سوخته خرمن کجاست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)

 • وصلا

  وصال
  وصل
  رسیدن به معشوق
  وصال نزد سالکان، مقام وحدت است. وصال نزد عرفا، مرادف با وَصْل و اتصال است.
 • بادهٔ

  باده
  شراب. به این دلیل شراب را باده نامیده‌اند که در سر باد غرور می‌اندازد.
 • جوشن

  جوشن
  خفتان.سلاحی باشد غیر زره چه زره تمام از حلقه است و جوشن حلقه و تنگه ٔ آهن هم باشد.
 • مخنث

  مُخَنَّث
  مردی که مردانگی نداشته باشد
 • شبه

  شبه
  نوعی سنگ سیاه رنگ که در جواهر سازی به کار برده می‌شود
 • یاقوت‌وار

  یاقوت
  نام جوهری است مشهور و آن سرخ و کبود و زرد می باشد. اسم یاقوت به فارسی یاکند است . و یاقوت معرب آن است. بعد از الماس سخت ترین کانیهاست و آن را با الماس تراش می دهند.
 • خام

  خام
  ناپخته، مقابل پخته
  نارس، نرسیده
  کار خام، کار نسر براه نشده
  بی اصل، بیهوده
  دست نخورده، خالص
  بی تجربه، ناآزموده
  پوست دباغی نشده
  جامه‌ی چرمی
  ریسمان بلند
  شراب خام، شراب نپخته. معروف است که شراب خام بهتر از شراب پخته است.
  ابریشم نتابیده، زه ابریشمی سازها
  خامه، قلم
  نوعی انگور
 • پخته

  باده پخته
  شرابی که دو سوم آن جوشیده و یک سوم آن باقیمانده باشد.