شعرفارسی


مولانا

 1. قوم گفتند این همه زرقست و مکر

  کی خدا نایب کند از زید و بکر

 2. هر رسول شاه باید جنس او

  آب و گل کو خالق افلاک کو

 3. مغز خر خوردیم تا ما چون شما

  پشه را داریم همراز هما

 4. کو هما کو پشه کو گل کو خدا

  ز آفتاب چرخ چه بود ذره را

 5. این چه نسبت این چه پیوندی بود

  تاکه در عقل و دماغی در رود