کودک
نادرپور
https://www.sherfarsi.ir/naderpour/کودک

  1. چشم هایش چشم های گربه ای در آفتاب صبح

  2. پنجه های بسته اش انجیرهای کوچک شیرین

  3. آه رگ هایش

  4. در لعاب پوستی شفاف تر از نور

  5. عنکبوتی کهربایی رنگ

  6. در حباب حبه ی انگور