سیگارها
نادرپور
https://www.sherfarsi.ir/naderpour/سیگارها

 1. هر روز نیمروز

 2. بر پای خود سوارم و از کوچه های شهر

 3. رو می نهم چو باد به سوی سرای خویش

 4. در زیر پای من

 5. سیگارهای له شده ی نیمسوخته

 6. خاموش می شوند

 7. با دود و با غبار همآغوش می شوند

 8. هر روز شاتمگاه

 9. با گاری شکسته ی خورشید می روم

 10. از کوچه های عمر به سوی سرای مرگ

 11. در زیر چرخ گاری خورشید روزها

 12. این روزهای له شده ی نیمسوخته

 13. خاموش می شوند

 14. با دود و با غبار همآغوش می شوند