دورنمای شهر
نادرپور
https://www.sherfarsi.ir/naderpour/دورنمای-شهر

  1. دلی به ظلمت شب دارم

  2. غمی به وسعت شهر

  3. در آن هزار چراغ از هزار خانه ی دور

  4. فروغ فسفری یادهای گمشده را

  5. به عابران خیابان عشق می بخشند

  6. و عابران همه در زیر چشم پنجره ها

  7. به حسرت از شب تاریک خویش می گذرند