رهانیدن مجنون آهوان را
نظامی

 1. سازنده ارغنون این ساز

  از پرده چنین برآرد آواز

 2. کان مرغ به کام نارسیده

  از نوفلیان چو شد بریده

 3. طیاره تند را شتابان

  می راند چو باد در بیابان

 4. می خواند سرود بی وفائی

  بر نوفل و آن خلاف رائی

 5. با هر دمنی از آن ولایت

  می کرد ز بخت بد شکایت

 6. می رفت سرشک ریز و رنجور

  انداخته دید دامی از دور

 7. در دام فتاده آهوئی چند

  محکم شده دست و پای در بند

 8. صیاد بدین طمع که خیزد

  خون از تن آهوان بریزد

 9. مجنون به شفاعت اسب را راند

  صیاد سوار دید و درماند

 10. گفتا که به رسم دامیاری

  مهمان توام بدانچه داری

 11. دام از سر آهوان جدا کن

  این یک دو رمیده را رها کن

 12. بیجان چه کنی رمیده ای را

  جانیست هر آفریده ای را

 13. چشمی و سرینی اینچنین خوب

  بر هر دو نبشته غیر مغضوب

 14. دل چون دهدت که بر ستیزی

  خون دو سه بیگنه بریزی

 15. آن کس که نه آدمیست گرگست

  آهو کشی آهوئی بزرگست

 16. چشمش نه به چشم یار ماند؟

  رویش نه به نوبهار ماند؟

 17. بگذار به حق چشم یارش

  بنواز به باد نوبهارش

 18. گردن مزنش که بی وفا نیست

  در گردن او رسن روا نیست

 19. آن گردن طوق بند آزاد

  افسوس بود به تیغ پولاد

 20. وان چشم سیاه سرمه سوده

  در خاک خطا بود غنوده

 21. وان سینه که رشک سیم نابست

  نه در خور آتش و کبابست

 22. وان ساده سرین نازپرورد

  دانی که به زخم نیست در خورد

 23. وان نافه که مشک ناب دارد

  خون ریختنش چه آب دارد

 24. وان پای لطیف خیزرانی

  درخورد شکنجه نیست دانی

 25. وان پشت که بار کس نسنجد

  بر پشت زمین زنی برنجد

 26. صیاد بدان نشید کو خواند

  انگشت گرفته در دهن ماند

 27. گفتا سخن تو کردمی گوش

  گر فقر نبودمی هم آغوش

 28. نخجیر دو ماهه قیدم اینست

  یک خانه عیال و صیدم اینست

 29. صیاد بدین نیازمندی

  آزادی صید چون پسندی

 30. صیاد بدین نیازمندی

  آزادی صید چون پسندی

 31. گر بر سر صید سایه داری

  جان بازخرش که مایه داری

 32. مجنون به جواب آن تهی دست

  از مرکب خود سبک فروجست

 33. آهو تک خویش را بدو داد

  تا گردن آهوان شد آزاد

 34. او ماند و یکی دو آهوی خرد

  صیاد برفت و بارگی برد

 35. می داد ز دوستی نه زافسوس

  بر چشم سیاه آهوان بوس

 36. کاین چشم اگرنه چشم یار است

  زان چشم سیاه یادگار است

 37. بسیار بر آهوان دعا کد

  وانگاه ز دامشان رها کرد

 38. رفت از پس آهوان شتابان

  فریاد کنان در آن بیابان

 39. بی کینه وری سلاح بسته

  چون گل به سلاح خویش خسته

 40. در مرحله های ریگ جوشان

  گشته ز تبش چو دیگ جوشان

 41. از دل به هوا بخار داده

  خارا و قصب به خار داده

 42. شب چون قصب سیاه پوشید

  خورشید قصب ز ماه پوشید

 43. آن شیفته مه حصاری

  چون تار قصب شد از نزاری

 44. زانسان که به هیچ جستجوئی

  فرقش نکند کسی ز موئی

 45. شب چون سر زلف یار تاریک

  ره چون تن دوستار باریک

 46. شد نوحه کنان درون غاری

  چون مار گزیده سوسماری

 47. از بحر دو دیده گوهر افشاند

  بنشست ز پای و موج بنشاند

 48. پیچید چنانکه بر زمین مار

  یا بر سر آتش افکنی خار

 49. تا روز نخفت از آه کردن

  وز نامه چو شب سیاه کردن

 50. ***

 51. چون صبح به فال نیکروزی

  برزد علم جهان فروزی

 52. ابروی حبش به چین درآمد

  کایینه چین ز چین برآمد

 53. آن آینه خیال در چنگ

  چون آینه بود لیک در زنگ

 54. برخاست چنانکه دود از آتش

  چون دود عبیر بوی او خوش

 55. ره پیش گرفت بیت خوانان

  برداشته بانک مهربانان

 56. ناگاه رسید در مقامی

  انداخته دید باز دامی

 57. در دام گوزنی اوفتاده

  گردن ز رسن به تیغ داده

 58. صیاد بران گوزن گلرنگ

  آورده چو شیر شرزه آهنگ

 59. تا بی گهنیش خون بریزد

  خونی که چنین از او چه خیزد

 60. مجنون چو رسید پیش صیاد

  بگشاد زبان چو نیش فصاد

 61. کای چون سگ ظالمان زبون گیر

  دام از سر عاجزان برون گیر

 62. بگذار که این اسیر بندی

  روزی دو کند نشاط مندی

 63. زین جفته خون کرانه گیرد

  با جفت خود آشیانه گیرد

 64. آن جفت که امشبش نجوید

  از گم شدنش ترا چه گوید؟

 65. کای آنکه ترا ز من جدا کرد

  مأخوذ مباد جز بدین درد

 66. صیاد تو روز خوش مبیناد

  یعنی که به روز من نشیناد

 67. گر ترسی از آه دردمندان

  برکن ز چنین شکار دندان

 68. رای تو چه کردی ار به تقدیر

  نخجیر گر او شدی تو نخجیر

 69. شکرانه این چه می پذیری

  کو صید شد و تو صیدگیری

 70. صیاد بدین سخن گزاری

  شد دور ز خون آن شکاری

 71. گفتا نکنم هلاک جانش

  اما ندهم به رایگانش

 72. وجه خورش من این شکار است

  گر بازخریش وقت کار است

 73. مجنون همه ساز و آلت خویش

  برکند و سبک نهاد در پیش

 74. صیاد سلیح و ساز برداشت

  صیدی سره دید و صید بگذاشت

 75. مجنون سوی آن شکار دلبند

  آمد چو پدر به سوی فرزند

 76. مالید بر او چو دوستان دست

  هرجا که شکسته دیدمی بست

 77. سر تا پایش به کف بخارید

  زو گرد وز دیده اشک بارید

 78. گفت ای ز رفیق خویشتن دور

  تو نیز چو من ز دوست مهجور

 79. ای پیشرو سپاه صحرا

  خرگاه نشین کوه خضرا

 80. بوی تو ز دوست یادگارم

  چشم تو نظیر چشم یارم

 81. در سایه جفت باد جایت

  وز دام گشاده باد پایت

 82. دندان تو از دهانه زر

  هم در صدف لب تو بهتر

 83. چرم تو که سازمند زه شد

  هم بر زه جامه تو به شد

 84. اشک تو اگر چه هست تریاک

  ناریخته به چو زهر برخاک

 85. ای سینه گشای گردن افراز

  در سوخته سینه ای بپرداز

 86. دانم که در این حصار سربست

  زان ماه حصاریت خبر هست

 87. وقتی که چرا کنی در آن بوم

  حال دل من کنیش معلوم

 88. کی مانده به کام دشمنانم

  چونان که بخواهی آنچنانم

 89. تو دور و من از تو نیز هم دور

  رنجور من و تو نیز رنجور

 90. پیری نه که در میانه افتد

  تیری نه که بر نشانه افتد

 91. بادی که ندارد از تو بوئی

  نامش نبرم به هیچ روئی

 92. یادی که ز تو اثر ندارد

  بر خاطر من گذر ندارد

 93. زینگونه یکی نه بلکه صد بیش

  می گفت به حسب حالت خویش

 94. از پای گوزن بند بگشاد

  چشمش بوسید و کردش آزاد

 95. چون رفت گوزن دام دیده

  زان بقعه روان شد آرمیده

 96. سیاره شب چو بر سر چاه

  یوسف روئی خرید چون ماه

 97. از انجمن رصد فروشان

  شد مصر فلک چو نیک جوشان

 98. آن میل کشیده میل بر میل

  می رفت چو نیل جامه در نیل

 99. چندان که زبان به در کند مار

  یا مرغ زند به آب منقار

 100. ناسوده چو مار بر دریده

  نغنوده چو مرغ پر بریده

 101. مغزش ز حرارت دماغش

  سوزنده چو روغن چراغش

 102. گر خود به مثل چو شمع مردی

  پهلو به سوی زمین نبردی

 • ارغنون

  ارغنون
  مزامیر
  ارگ
  ارغنون
  نوعی ساز موسیقی ساخته شده توسط افلاطون که از تعداد زیادی لوله تشکیل شده است. تعداد لوله‌ها در ابتدا هفت عدد بوده و در ایران به دوازده و بیشتر رسیده است. بتدریج كه بر تعداد لوله ها افزوده شد، برای دمیدن در آنها، ازانبان استفاده کردند.
 • پرده

  پرده
  پوشش، حجاب، مانع و حایلی که مانع دیدن می‌شود
  حجله، حرمسرا
  نوا، گاه موسیقی
 • کام

  کام
  خواهش . آرزو. مطلوب . خواست
  تنعم . خوشی . ناز ونعمت . برخورداری
  لذت، عیش، تمتع، بهره‌مندی
 • بخت

  بخت
  بخش، سهم، قسمت
  دولت، اقبال، سعادت
  اختر، طالع
  اتفاق، شانس
 • مجنون

  قیس بنی عامر
  مجنون
  شاعری بود عاشق پیشه. اگرچه دیوانه نبود، ولی به مجنون ملقب گردید چرا که در عشق لیلی، که از کودکی با هم بزرگ شده بودند دچارحیرت و سرگشتگی شدو دراین حالت شعر میگفت وبا جانوران انس میگرفت و به ولایات مختلف می‌رفت تا آنکه جسدش را میان سنگهای بیابان یافتند
 • افسوس

  افسوس
  فسوس
  تمسخر و ریشخند
  دریغ و حسرت
  ظلم و ستم
  زیرکی . بذله گویی . اغوا. سرزنش و ملامت . گناه و جرم . بهتان . قمار. لهو و لعب . آزار و جفا. اندوه و غم .افسون و تدبیر و حیله
 • تیغ

  تیغ
  شمشیر، هر چیز برنده
 • سرمه

  سرمه
  گرد نرم شدة سولفور آهن یا نقره که برای سیاه کردن مژه ها و پلک ها به کار می رود
 • مشک

  مشک
  مشکین
  نافه‌ی آهوی نر
  ماده‌ای خوشبو و سیاه رنگ که از ناف آهوی خطائی بدست می‌آید.
 • نافه

  نافه
  ناف آّهوی مشک. کیسه ای مشکین به اندازه ٔ تخم مرغ، که زیر پوست شکم آهوی ختائی نر قرار دارد ودر آن مشک وجود دارد
 • مایه

  مایه
  بنیاد، اصل و اساس
  ثروت و دارایی
  باعث
 • سبک

  سبک
  کم وزن
  چست . شتابان . جَلد. فرز.
 • تک

  تک
  بسیار تند راه رفتن و دویدن
  تند و تیز
  زدن
 • گل

  گل
  گل
  هرجا که گل به صورت مجزا به کار برده شود،(نام خاص آن ذکر نشود) منظور گل سرخ است.
 • خسته

  خستن
  مجروح کردن، بیمار کردن
  خراشیدن، دریدن، شکافتن، شکستن
  آزردن
 • هوا

  هوی
  هوا
  میل، خواهش، آرزو
  عشق
 • چنگ

  چنگ
  چنگ
  از سازهای زهی باستانی ایران. در زمان‌های قدیم، به جای سیم‌های فلزی، از تارهای ابریشم بافته شده، برای ایجاد صدا، استفاده می‌شده است.
 • خیال

  خیال
  وهم، پندار
  صورتی که در خواب دیده شود و یا در بیداری تخیل کرده شود.
  توهم
  در تصوف: اصل و ریشه هستی
  تصویر درون آینه
  عالم مثال و آن برزخ است میان عالم ارواح و اجسام
 • نیش

  نیش
  نشتر
  نیشتر
  نیش
  هرچیزنوک تیز بخصوص افزاری بوده که با آن رگ را باز می‌کرده‌اند
  عضوی ازبدن حشرات گزنده که با آن می‌گزند
 • زبون

  زبون
  حقیر، بی مقدار، خوار، زیردست
 • مهجور

  مهجور
  هذیان
  جدامانده
  بی‌بهره
  شتر نری که گردن آن را بر پای وی بسته باشند. شتری که با هجار بسته شده باشد
 • نیل

  نیل
  نیل
  رود نیل طولانی‌ترین رودخانه جهان است که از رشته کوههایی در مرکز آفریقا سرچشمه گرفته و پس از جاری شدن به سمت شمال و گذشتن از کشورهای اوگاندا و سودان و مصر به دریای مدیترانه می‌ریزد