سوال و جواب خسرو و بزرگ امید
نظامی

  1. چو خسرو دید کان یار گرامی

    ز دانش خواهد او را نیکنامی

  2. بزرگ امید را نزدیک خود خواند

    به امید بزرگش پیش بنشاند

  3. که ای تو بزرگ امید مردان

    مرا از خود بزرگ امید گردان