هرگز دلم ز کوی تو جائی دگر نرفت
عبیدزاکانی

 1. هرگز دلم ز کوی تو جائی دگر نرفت

  یکدم خیال روی توام از نظر نرفت

 2. جان رفت و اشتیاق تو از جان بدر نشد

  سر رفت و آرزوی تو از سر بدر نرفت

 3. هرکو قتیل عشق نشد چون به خاک رفت

  هم بیخبر بیامد و هم بی خبر برفت

 4. در کوی عشق بی سر و پائی نشان نداد

  کو خسته دل نیامد و خونین جگر نرفت

 5. عمرم برفت در طلب عشق و عاقبت

  کامی نیافت خاطر و کاری بسر نرفت

 6. شوری فتاد از تو در آفاق و کس نماند

  کو چون عبید در سر این شور و شر نرفت