زهی لعل لبت درج لئالی
عبیدزاکانی
https://www.sherfarsi.ir/obeyd/زهی-لعل-لبت-درج-لئالی

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2500 تومان)

 1. زهی لعل لبت درج لئالی

  مه روی ترا شب در حوالی

 2. چو چشمت گشتم از بیمار شکلی

  چو زلفت گشتم از آشفته حالی

 3. حدیث زلف خود از چشم من پرس

  سل السهران عن طول اللیالی

 4. ز شوق قامتت مردم خدا را

  ترحم ذلتی یا ذالمعالی

 5. ز هجرت ناله میکردم خرد گفت

  عبید از یار دوری چون ننالی

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2500 تومان)