از دم جان بخش نی دل را صفائی میرسد
عبیدزاکانی
https://www.sherfarsi.ir/obeyd/از-دم-جان-بخش-نی-دل-را-صفائی-میرسد

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)

 1. از دم جان بخش نی دل را صفائی میرسد

  روح را از ناله او مرحبائی میرسد

 2. گوئیا دارد ز انعامش مسیحا بهره ای

  کزدم او دردمندان را دوائی میرسد

 3. یا مگر داود مهمان میکند ارواح را

  کز زبان او به هر گوشی صلائی میرسد

 4. آتشی در سینه دارد نی چو بادش میدمد

  شعله او بر در هر آشنائی میرسد

 5. بیدلان بر نغمه او های و هوئی میزنند

  بی نوایان را ز ساز او نوائی میرسد

 6. نعره ای گر میزند شوریده ای در بیخودی

  از پیش حالی به گوش ما صدائی میرسد

 7. ناله مسکین عبید است آن که ضایع میشود

  ور نه آن نالیدن نی هم بجائی میرسد

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)