شعرفارسی

عبید این حرص مال و جاه تاکی
عبیدزاکانی

  1. عبید این حرص مال و جاه تاکی

    جهان فانیست رو ترک جهان گیر

  2. چو مردان دامن از دنیا بیفشان

    وزین گرداب خود را بر کران گیر

  3. ز مسجد رخت بر کوی مغان کش

    سرا در کوی صاحب دولتان گیر