برخیز تا طریق تکلف رها کنیم
سعدی

 1. برخیز تا طریق تکلف رها کنیم

  دکان معرفت به دو جو بر بها کنیم

 2. گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد

  ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم

 3. هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب

  بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم

 4. آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد

  ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم

 5. سعدی وفا نمی کند ایام سست مهر

  این پنجروز عمر بیا تا وفا کنیم

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: دکان معرفت به دو جو بر بها کنیم
ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم
ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم
این پنجروز عمر بیا تا وفا کنیم برخیز تا طریق تکلف رها کنیم
گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب
آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد
سعدی وفا نمی کند ایام سست مهر
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: دکان معرفت به دو جو بر بها کنیم
ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم
ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم
این پنجروز عمر بیا تا وفا کنیم برخیز تا طریق تکلف رها کنیم
گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب
آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد
سعدی وفا نمی کند ایام سست مهر
 • پس زمینه شب متن نوشته: دکان معرفت به دو جو بر بها کنیم
ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم
ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم
این پنجروز عمر بیا تا وفا کنیم برخیز تا طریق تکلف رها کنیم
گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب
آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد
سعدی وفا نمی کند ایام سست مهر
 • پس زمینه سفید متن نوشته: دکان معرفت به دو جو بر بها کنیم
ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم
ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم
این پنجروز عمر بیا تا وفا کنیم برخیز تا طریق تکلف رها کنیم
گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب
آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد
سعدی وفا نمی کند ایام سست مهر
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: برخیز تا طریق تکلف رها کنیم
گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب
آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد
سعدی وفا نمی کند ایام سست مهر دکان معرفت به دو جو بر بها کنیم
ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم
ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم
این پنجروز عمر بیا تا وفا کنیم
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: برخیز تا طریق تکلف رها کنیم
گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب
آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد
سعدی وفا نمی کند ایام سست مهر دکان معرفت به دو جو بر بها کنیم
ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم
ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم
این پنجروز عمر بیا تا وفا کنیم
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: برخیز تا طریق تکلف رها کنیم
گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب
آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد
سعدی وفا نمی کند ایام سست مهر دکان معرفت به دو جو بر بها کنیم
ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم
ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم
این پنجروز عمر بیا تا وفا کنیم
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: برخیز تا طریق تکلف رها کنیم
گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب
آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد
سعدی وفا نمی کند ایام سست مهر دکان معرفت به دو جو بر بها کنیم
ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم
ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم
این پنجروز عمر بیا تا وفا کنیم