در اخلاق درویشان حکایت دهم
سعدی

 1. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند

  که ای روشن گهر پیر خردمند

 2. ز مصرش بوی پیراهن شنیدی

  چرا در چاه کنعانش ندیدی

 3. بگفت احوال ما برق جهانست

  دمی پیدا و دیگر دم نهانست

 4. گهی بر طارم اعلی نشینم

  گهی در پشت پای خود نبینم

 5. اگر درویش بر حالی بماندی

  سر دست از دو عالم برفشاندی