در اخلاق درویشان حکایت هشتم
سعدی

 1. کفیت ازی یا من یعد محاسنی

  علا نیتی هذا و لم تدر ما بطن

  یکی را از بزرگان به محفلی اندر همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه میکردند سر برآورد و گفت من آنم که من دانم

 2. شخصم به چشم عالمیان خوب منظرست

  وز خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش

 3. طاوس را بنقش و نگاری که هست خلق

  تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش