در سیرت پادشاهان حکایت سی و هفتم
سعدی

  1. اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست

    که زندگانی ما نیز جاودانی نیست

    کسی مژده آورد پیش انوشیروان عادل که شنیدم که فلان دشمن ترا خدای عزوجل برداشت گفت هیچ شنیدی که مرا خواهد گذاشت