شعرفارسی

عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن
سعدی

 1. عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن

  با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن

  عشقبازی چیشت؟ عشقبازی از دست دادن سر در پیشگاه پای محبوب است چرا که نمی‌توان با داشتن سر (کنایه از عقل‌ورزیدن) در کوی دوست عشقبازی کرد

 2. آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن

  توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن

  از بس در خلوت عود سوزاندم، آتش به جانم افتاده است. از پنهانی عشقبازی کردن پشیمان هستم.

 3. اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار

  بیش ازین در خانه نتوان گوی و چوگان باختن

  مثل یک مرد، در میدان رسوایی، اسب می‌رانم. دیگر بیشتر از این نمی‌توانم در خانه گوی و چوگان بازی کنم.

 4. پاکبازان طریقت را صفت دانی که چیست

  بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن

  آیا می‌دانی که نشانه پاکبازان طریقت چیست؟ نشانه آنها این است که در هفت دست اول بازی عشق (که قماری همانند بازی نرد است)، جان خود را می‌بازند.

 5. زاهدی بر باد الا مال و منصب دادنست

  عاشقی در ششدر لا کفر و ایمان باختن

  زاهدی چیزی بغیر از ازدست دادن مال و مقام است. (زاهدی) عشقبازی کردن در بن‌بستی است که نه می‌توانی کفر بورزی و نه ایمان

 6. بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق

  هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن

  در کف یک دست جام دین قرار دارد و در دست دیگر سندان عشق؛ هر هوسبازی بلد نیست که چگونه هم جام دین و هم سندان عشق را از دست بدهد.

 7. سعدیا صاحبدلان شطرنج وحدت باختند

  رو تماشا کن که نتوانی چو ایشان باختن

  ای سعدی! صاحبدلان بازی شطرنج وحدت را بازی کردند. برو بازی آنان را تماشا کن چرا که نمی‌توانی همانند آنان بازی کنی

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن
توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن
بیش ازین در خانه نتوان گوی و چوگان باختن
بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن
عاشقی در ششدر لا کفر و ایمان باختن
هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن
رو تماشا کن که نتوانی چو ایشان باختن عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن
آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن
اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار
پاکبازان طریقت را صفت دانی که چیست
زاهدی بر باد الا مال و منصب دادنست
بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق
سعدیا صاحبد
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن
توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن
بیش ازین در خانه نتوان گوی و چوگان باختن
بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن
عاشقی در ششدر لا کفر و ایمان باختن
هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن
رو تماشا کن که نتوانی چو ایشان باختن عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن
آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن
اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار
پاکبازان طریقت را صفت دانی که چیست
زاهدی بر باد الا مال و منصب دادنست
بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق
سعدیا صاحبد
 • پس زمینه شب متن نوشته: با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن
توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن
بیش ازین در خانه نتوان گوی و چوگان باختن
بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن
عاشقی در ششدر لا کفر و ایمان باختن
هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن
رو تماشا کن که نتوانی چو ایشان باختن عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن
آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن
اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار
پاکبازان طریقت را صفت دانی که چیست
زاهدی بر باد الا مال و منصب دادنست
بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق
سعدیا صاحبدلا
 • پس زمینه سفید متن نوشته: با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن
توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن
بیش ازین در خانه نتوان گوی و چوگان باختن
بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن
عاشقی در ششدر لا کفر و ایمان باختن
هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن
رو تماشا کن که نتوانی چو ایشان باختن عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن
آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن
اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار
پاکبازان طریقت را صفت دانی که چیست
زاهدی بر باد الا مال و منصب دادنست
بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق
سعدیا صاحبد
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن
آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن
اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار
پاکبازان طریقت را صفت دانی که چیست
زاهدی بر باد الا مال و منصب دادنست
بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق
سعدیا صاحبدلان شطرنج وحدت باختند با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن
توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن
بیش ازین در خانه نتوان گوی و چوگان باختن
بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن
عاشقی در ششدر لا کفر و ایمان باختن
هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن
رو تماشا
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن
آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن
اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار
پاکبازان طریقت را صفت دانی که چیست
زاهدی بر باد الا مال و منصب دادنست
بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق
سعدیا صاحبدلان شطرنج وحدت باختند با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن
توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن
بیش ازین در خانه نتوان گوی و چوگان باختن
بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن
عاشقی در ششدر لا کفر و ایمان باختن
هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن
رو تماشا کن که
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن
آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن
اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار
پاکبازان طریقت را صفت دانی که چیست
زاهدی بر باد الا مال و منصب دادنست
بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق
سعدیا صاحبدلان شطرنج وحدت باختند با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن
توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن
بیش ازین در خانه نتوان گوی و چوگان باختن
بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن
عاشقی در ششدر لا کفر و ایمان باختن
هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن
رو تماشا کن که
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن
آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن
اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار
پاکبازان طریقت را صفت دانی که چیست
زاهدی بر باد الا مال و منصب دادنست
بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق
سعدیا صاحبدلان شطرنج وحدت باختند با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن
توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن
بیش ازین در خانه نتوان گوی و چوگان باختن
بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن
عاشقی در ششدر لا کفر و ایمان باختن
هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن
رو تماشا کن که

  • چوگان

   چوگان
   چوگان
   چوبی که دستة آن راست و باریک و سرش اندکی پهن و خمیده است و با آن در بازی چوگان ، گوی را زنند.
  • طریقت

   طریقت
   روش، سیرت
   مسلک
   سیرت اهل سلوک
  • ندب

   نَدَب
   گرو و شرط بندی در قمار و تیراندازی
   جا و اثر زخم
   هفت نوبت (هفت دست) بازی نرد
  • ششدر

   ششدر
   در بازی نرد چنان است که یکی از بازیکنان ، شش خانه مقابل مهره های حریف را گرفته باشد و او نتواند مهره های خود را حرکت دهد
   بسته بودن راه خروج و نجات
  • جام

   جام
   جام
   پیاله آبخوری، پیاله شرابخوری
   آیینه شیشه‌ای، شیشه‌های رنگی
   جام جم: جام گیتی نما، جام جهان نما. جامی که جمشید چهارمین پادشاه پیشدادی اختراع کرد و در آن اوضاع جهان را مشاهده می کرد، این جام بعدها به کیخسرو و دارا رسید. در عرفان از این جام به دل تعبیر می شود.
  • سندان

   سندان
   سندان
   ابزار آهنی ضخیم که آهنگران آهن را روی آن گذاشته و با پُتک می کوبند
   تکه آهن زیر کوبة در