شعرفارسی

وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها
سعدی

 1. وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها

  بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها

  وقتی دل خیالاتی به بوستان‌ها می‌رفت، بوی گل‌های سرخ و گیاهان خوشبو من را از خود بی خود می‌کرد.

 2. گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل

  با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها

  گاهی بلبل فریاد می‌زد و گاهی گل سرخ می‌شکفت. در این زمان، با یاد تو افتادم، همه این اتفاقات از خاطر رفت.

 3. ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها

  وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها

  ای کسی که محبت تو در دل‌ها است و ای کسی که بر لب‌ها مهر خاموشی زده‌ای. ای کسی که شور تو در سرها افتاده است و ای کسی که راز تو در جان‌ها نگهداری  می‌شود

 4. تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم

  بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها

  از زمانی که با تو عهد و پیمان بستم، هر چه عهد و پیمان با دیگران داشتم را زیر پا گذاشتم. چرا که پس از پیمان بستن با تو، آدمی مجاز است که همه پیمان‌هایش را زیر پا بگذارد.

 5. تا خار غم عشقت آویخته در دامن

  کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها

  تا موقعی که خار غم تو در دامن من آویخته است (تا وقتی به غم تو دچارم) سبک مغزی و کم عقلی است اگر انسان به گلستان‌ها برود.

 6. آن را که چنین دردی از پای دراندازد

  باید که فروشوید دست از همه درمان ها

  کسی که چنین دردی او را از پا افکنده است، نباید به درمان، چشم امید داشته باشد.

 7. گر در طلب رنجی ما را برسد شاید

  چون عشق حرم باشد سهلست بیابان ها

  سزاوار است اگر در راه رسیدن به تو، دچار رنج و زحمتی شویم. هنگامی که عشق رسیدن به حرم وجود داشته باشد، تحمل کردن سختی گذر از بیابان‌ها، آسان است.

 8. هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید

  ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها

  اگر هرچه تیر که در تیردان است بر دل آزرده بنشیند. ما خودمان را از جمله قربانیان این تیرها قرار می‌دهیم.

 9. هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو

  باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها

  هر کسی که نظری به یاری با ابروان کمان شکل دارد، باید در برابر همه تیرها، همانند سپر بایستد

 10. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش

  می گویم و بعد از من گویند به دوران ها

  دیگران به من نصیحت می‌کنند که اینقدر از عشق او سخن نگو! من همچنان می‌گویم و در دوران‌های بعد از من هم، این سخن مرتبا تکرار خواهد شد.

دانلود متن شعر زیبای سعدی

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها
با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها
وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها
کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها
باید که فروشوید دست از همه درمان ها
چون عشق حرم باشد سهلست بیابان ها
ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها
باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها
می گویم و بعد از من گویند به دوران ها وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها
گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها
تا عهد تو دربستم ع
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها
با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها
وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها
کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها
باید که فروشوید دست از همه درمان ها
چون عشق حرم باشد سهلست بیابان ها
ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها
باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها
می گویم و بعد از من گویند به دوران ها وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها
گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها
تا عهد تو دربستم ع
 • پس زمینه شب متن نوشته: بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها
با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها
وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها
کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها
باید که فروشوید دست از همه درمان ها
چون عشق حرم باشد سهلست بیابان ها
ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها
باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها
می گویم و بعد از من گویند به دوران ها وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها
گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها
تا عهد تو دربستم عهد
 • پس زمینه سفید متن نوشته: بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها
با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها
وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها
کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها
باید که فروشوید دست از همه درمان ها
چون عشق حرم باشد سهلست بیابان ها
ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها
باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها
می گویم و بعد از من گویند به دوران ها وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها
گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها
تا عهد تو دربستم ع
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها
گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها
تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم
تا خار غم عشقت آویخته در دامن
آن را که چنین دردی از پای دراندازد
گر در طلب رنجی ما را برسد شاید
هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید
هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو
گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها
با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها
وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها
بعد از تو روا باشد نقض
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها
گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها
تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم
تا خار غم عشقت آویخته در دامن
آن را که چنین دردی از پای دراندازد
گر در طلب رنجی ما را برسد شاید
هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید
هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو
گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها
با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها
وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها
بعد از تو روا باشد نقض همه پیم
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها
گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها
تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم
تا خار غم عشقت آویخته در دامن
آن را که چنین دردی از پای دراندازد
گر در طلب رنجی ما را برسد شاید
هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید
هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو
گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها
با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها
وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها
بعد از تو روا باشد نقض همه پیم
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها
گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها
تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم
تا خار غم عشقت آویخته در دامن
آن را که چنین دردی از پای دراندازد
گر در طلب رنجی ما را برسد شاید
هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید
هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو
گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها
با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها
وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها
بعد از تو روا باشد نقض همه پی

  • گل

   گل
   گل
   هرجا که گل به صورت مجزا به کار برده شود،(نام خاص آن ذکر نشود) منظور گل سرخ است.
  • سودایی

   سودا
   نام خلطی از اخلاط چهارگانه و به طور مجازی به معنی شیدایی و دیوانگی است چرا که بر طبق طب سنتی، چنانچه مقدار سودا از حد بگذرد، جنون پدید می‌آید.
   خیال خام، خیال باطل
   سیاه
   داد و ستد، معامله، خرید و فروش
  • ریحان

   ریحان
   هر گیاه خوشبو، اسپرغم
  • بلبل

   عندلیب
   هزاردستان
   بلبل
   مرغ چمن
   مرغ سحر
   هزار
   بلبل
   پرنده ایست جزو راسته ٔ گنجشکان متعلق به دسته ٔ دندانی نوکان که قدش تقریباً به اندازه ٔ گنجشک است و رنگش در پشت خاکستری متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد است . نوکش ظریف و تیز است . این پرنده حشره خوار است و آوازی دلکش دارد
  • کیشست

   کیش
   آیین و مذهب، راه و رسم، روش
   ترکش، تیردان