گریه ی لیلی
سایه

  1. چشم گریان تو نازم حال دیگرگون ببین

  2. گریه ی لیلی کنار بستر مجنون ببین

  3. بر نتابد این دل نازک غم هجران دوست

  4. یارب این صبر کم و آن محنت افزون ببین

  5. مانده ام با آب چشم و آتش دل ساقیا

  6. چاره ی کار مرا در آب آتشگون ببین

  7. رشکت آمد ناز و نوش گل در آغوش بهار

  8. ای گشوده دست یغمای خزان اکنون ببین

  9. سایه دیگر کار چشم و دل گذشت از اشک و آه

  10. تیغ هجران است اینجا موج موج خون ببین