شکاف
شاملو

 1. جادوی تراشی چربدستانه

 2. خاطره پا در گریز عشقی کامیاب را

 3. که کجا بود و چه وقت

 4. به بودن و ماندن

 5. اصرار می کند

 6. بر آبگینه این جام فاخر

 7. که در آن

 8. ماهی سرخ

 9. به فراغت

 10. گامهای فرصت کوتاهش را

 11. نان چون جرعه زهری کشتیار

 12. نشخوار

 13. می کند

 14. از پنجره

 15. من

 16. در بهار می نگرم

 17. که عروس سبز را

 18. از طلسم خواب چوبینش

 19. بیدار می کند

 20. من و جام خاطره را و بهار را

 21. و ماهی سرخ را

 22. که چونان نقطه پایانی رنگین و مذهب

 23. فرجام بی حصل تبار تزئینی خود را

 24. اصرار می کند