صدف
سیمین

 1. ننوازی به سرانگشت مرا ساز خموشم

 2. زخمه بر تار دلم زن که درآری به خروشم

 3. چون صدف مانده تهی سینه ام از گوهر عشقی

 4. ساز کن ساز غم امشب که سراپا همه گوشم

 5. کم ز مینا نیم ای دوست که گردش بزدایی

 6. دست مهری چه شود گر بکشی بر بر و دوشم

 7. من زمین گیر گیاهم تو سبک سیر نسیمی

 8. که به زنجیر وفایت نکشم هر چه بکوشم

 9. تا به وقت سحرم چون گل خورشید برویی

 10. دیده صد چشمه فروریخت به دامن شب دوشم

 11. بزمی آراسته کن تا پی تاراج قرارت

 12. تن چون عاج به پیراهن مهتاب بپوشم

 13. چو خم باده در این شوق که گرمت کنم امشب

 14. همه شادی همه شورم همه مستی همه جوشم

 15. تو و آن الفت دیرین من و این بوسه ی شیرین

 16. به خدا باده پرستی به خدا باده فروشم