عطر پرکنده
سیمین

 1. بازگو ای به کنار دگری خفته ی من

 2. چه کند با غم تو این دل آشفته ی من

 3. وه که امروز پرکنده تر از بوی گل است

 4. خاطر جمع تر از غنچه ی نشکفته ی من

 5. آفتاب نگه گرم تو را می جوید

 6. این دل سردتر از بر ف فروخفته ی من

 7. یاد از آن روز که انگشت تو اشکم بسترد

 8. خاتم دست تو شد گوهر ناسفته ی من

 9. شاهد آتش عشق تو که گرم است هنوز

 10. شعله هایی ست که سر می کشد از گفته ی من

 11. چه کنم دل به که بندم به کجا روی کنم

 12. بازگو ای به کنار دگری خفته ی من