خواب تلخ
سهراب

 1. مرغ مهتاب می خواند

 2. ابری در اتاقم میگرید

 3. گلهای چشم پشیمانی می شکفد

 4. درتابوت پنجره ام پیکر مشرق می لولد

 5. مغرب جان می کند

 6. می میرد

 7. گیاه نارنجی خورشید

 8. در مرداب اتاقم می روید کم کم

 9. بیدارم

 10. نپنداریدم درخواب

 11. سایه شاخه ای بشکسته

 12. آهسته خوابم کرد

 13. کنون دارم می شنوم

 14. آهنگ مرغ مهتاب

 15. و گلهای چشم پشیمانی را پر پر می کنم