و چه تنها
سهراب

  1. ای درخور اوج آواز تو در کوه سحر و گیاهی به نماز

  2. غم ها را گل کردم پل زدم از خود تا صخره دوست

  3. من هستم و سفالینه تاریکی و تراویدن راز ازلی

  4. سر بر سنگ و هوایی که خنک و چناری که به فکر و روانی که پر از ریزش دوست

  5. خوابم چه سبک ابر نیایش چه بلند و چه زیبا بوته زیست و چه تنها من

  6. تنها من و سرانگشتم در چشمه یاد و کبوترها لب آب

  7. هم خنده موج هم تن زنبوری بر سبزه مرگ و شکوهی در پنجه باد

  8. من از تو پرم ای روزنه باغ هم آهنگی کاج و من و ترس

  9. هنگام مناست ای در به فراز ای جاده به نیلوفر خاموش پیام