شعرفارسی

شیطان هم
سهراب

  1. از خانه بدر از کوچه برون تنهایی ما سوی خدا می رفت

  2. در جاده درختان سبز گل ها وا شیطان نگران اندیشه رها می رفت

  3. خار آمد و بیابان و سراب

  4. کوه آمد و خواب

  5. آواز پری مرغی به هوا می رفت

  6. نی همزاد گیاهی بود از پیش گیا می رفت

  7. شب می شد و روز

  8. جایی شیطان نگران تنهایی مامی رفت