آینه دار

آینه دار
آنکه آینه در پیش دارد تا عروس و جز او خویشتن در آن بینند
سر تراش، سلمانی
1

کاربردهای آینه دار

  • دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران ولیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز در معنی این آیت که و نحن اقرب الله من حبل الورید سخن بجائی رسانیده بودم که میگفتم