شعرفارسی

اصول

اصول
ریتم، ضرباهنگ موسیقی: اصول که بهندی آنرا تال گویند نزد عجم هفده است : یکی مخمس ، دوم بحر ترک ضرب و آنرا ترکی نیز گویند، سوم دو یک ، چهارم دور، پنجم ثقیل ، ششم خفیف ، هفتم چهارضرب ، هشتم درافشان ، نهم ماتین ، دهم ضرب الفتح ، یازدهم اصول فاخته ، دوازدهم چنبر، سیزدهم نیم ثقیل . چهاردهم اذفر، پانزدهم ارصد، شانزدهم رمل ، هفدهم هزج
1

کاربردهای اصول

  • که بار غمم بر زمین دوخت پای

    به ضرب اصولم برآور ز جای