اقلیدس

اقلیدس
ابن نوقطرس بن برنیقس ریاضی دان و منجم و فیلسوف مشهور و متبحر در علم هندسه است
نام کتابی در هندسه
1

کاربردهای اقلیدس

  • به وقت هندسه عبرت نمائی

    مجسطی دان و اقلیدس گشائی