انگبین

انگبین
عسل
هر چیز شیرین
1

کاربردهای انگبین

  • بگفت ای هوادار مسکین من

    برفت انگبین یار شیرین من

  • به نوش آباد آن خرمای در شیر

    شکر خواند انگبین را چاشنی گیر

  • خداوند جوی می و انگبین

    همان چشمه شیر و ماء معین