انگشتری گر

انگشتری گر
انگشترساز
1

کاربردهای انگشتری گر

  • شود مرد از حساب انگشتری گر

    ولیک از موم و گل نز آهن و زر