شعرفارسی

اورنگ

اورنگ
تخت پادشاهی
فر، شکوه ، شأن
1

کاربردهای اورنگ

  • خوش وقت بوریا و گدایی و خواب امن

    کاین عیش نیست درخور اورنگ خسروی

  • که تمکین اورنگ شاهی از اوست

    تن آسایش مرغ و ماهی از اوست