شعرفارسی

ایوان

ایوان
پیشگاه اتاق
بخشی از ساختمان که سقف دارد اما جلو آن باز است و در و پنجره ندارد و مشرف به حیاط است
کاخ
1

کاربردهای ایوان

  • همان منزل است این جهان خراب

    که دیده ست ایوان افراسیاب

  • نه تنها شد ایوان و قصرش به باد

    که کس دخمه نیزش ندارد به یاد

  • چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست

    مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی