شعرفارسی

باربد

باربَد
باربد
نامورترین موسیقی‌دان، شاعر، بربط نواز و خواننده دوران ساسانی در زمان پادشاهی خسرو پرویز است.
1

کاربردهای باربد

  • روان بزرگان ز خود شاد کن

    ز پرویز و از باربد یاد کن